Politikalar

Politikalar

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş.; yürütmekte olduğu Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında tüm süreçlerini izlemekte, ölçmekte ve buna göre sürekli iyileştirmeler yapmaktadır.

Bu kapsamda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Sürekli gelişmeyi temel alan kalite yönetim sistemleri sayesinde tüm paydaşlarına sorunsuz bir çalışma ortamı ve hizmet kalitesi sunmayı taahhüt eder. Kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çevreye verilen zararların ve sera gazlarının en aza indirgenmesini, enerjinin verimli kullanılmasını taahhüt etmekte, vizyon ve misyonları ile desteklemektedir.

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak bilgi güvenliği amaçlarımız;

 • Ticari ve operasyonel her türlü elektronik, yazılı veya diğer ortamlardaki bilgi ve verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak,
 • Tedarik edilen bilgi sistemleri ekipman ve hizmetlerin kişisel çıkar ve kötü amaçlar kullanılmamasını sağlamak,
 • Kurumsal kimliği ve yapıyı korumak, kurumsal yapısının gelişmesine destek olmaktır.

 

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ile, bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve uygulanabilir diğer şartları gözeteceğimizi ve bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.

MAĞDENLİ; yürütmekte olduğu Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında tüm süreçlerini izlemekte, ölçmekte ve buna göre sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. ISO 9001 Kalite Belgesi alan ilk Türk Nakliyecisi olan ve Entegre Yönetim Sistemi’ni kılavuz olarak belirleyen MAĞDENLİ bu kapsamda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Sürekli gelişmeyi temel alan kalite yönetim sistemleri sayesinde tüm paydaşlarına sorunsuz bir çalışma ortamı ve hizmet kalitesi sunmayı taahhüt eder.

Bu uyum sayesinde; standartların gerekliliği olan doküman yönetimi, iç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları, düzeltici/önleyici faaliyetler daha verimli yürütülmektedir. Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığı her yıl yapılan denetimlerle sağlanmaktadır.

MAĞDENLİ, vizyon ve misyonu doğrultusunda yönetim sistemleri politikasını tanımlamış ve bütün çalışanları ile paylaşmıştır. Bu politika kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çevreye verilen zararların ve sera gazlarının en aza indirgenmesini, enerjinin verimli kullanılmasını taahhüt etmektedir.

Şirketimiz, yalnız hizmet sunmanın yeterli olmadığı günümüzde, hizmetlerin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesinde bilinçli olarak sunulması gerektiğini düşünmektedir.

Bu itibarla vereceğimiz hizmetlerde;

 • Yük emniyetinin sağlanması ve hizmetin zamanında gerçekleştirilmesi,
 • Hizmet sürecinde bilgi akışının temini, doğru bilgi ve dokümanların sağlanması,
 • Tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve sözleşmeler doğrultusunda hizmet verilmesi,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet kalitemizin sürekli iyileştirilmesi,
 • Tüm çalışanlarımız, ortaklarımız, iştiraklerimiz, işveren ve taşeronlarımız için ileriye dönük sağlam ve katılımcı bir ortam yaratılması ve devamlılığının sağlanması,

temel ilkelerimiz olacaktır.

MAĞDENLİ olarak Çevre Vizyonumuz;

 • Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak; atıkların kaynağında azaltımını, geri dönüşümü ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,
 • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak
 • Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
 • Başta çalışanları, tedarikçileri, altyüklenicileri ve diğer proje paydaşları olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin çevre koruma konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerin yürütülmesidir.

MAĞDENLİ çevre yönetim sistemleri, başta ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı olmak üzere uluslararası kabul görmüş standartlara dayanmaktadır. Her yıl periyodik dış denetimlerle bu sistemler belgelendirilerek uygulamanın güvenilirliği sağlanmaktadır.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre koruma çalışmalarımızı sürekli geliştirerek tüm faaliyetlerimizde çevre koruma anlayışımızdan ödün vermeden her zaman mevcut yasa ve yönetmeliklerin öngördüğünün de üzerinde bir duyarlılıkla gerekli önlemleri alarak sürdürmek başlıca çevre politikamızdır.

Vereceğimiz hizmetlerde;

 • Temizlik, düzen ve çevre bilincinin çalışanlarımız ve taşeronlarımız tarafından yaşam felsefesi olarak benimsenmesi,
 • Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek enerji ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması,
 • Zararsız ve/veya Az zararlı etkiye sahip, daha az yakıt tüketen, daha az gürültülü ekipmanlarla çalışarak çevre konusunda açık, aktif ve üretken kimliğimizin korunması,
 • Faaliyetlerimizi Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatlarına uygun olarak sürdürerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak,

temel ilkelerimiz olacaktır.

 

İlkelerimiz doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın desteğiyle çevreci çözümler üreterek ve bu çözümlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için içtenlikle çaba göstererek sektörümüzde çevre dostu firma olarak öncü firmalardan olacağımızı taahhüt ederiz.

Şirket Yönetimimiz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekliliklerin sürekli olarak yerine getirilmesini çalışanlarına bir saygı olarak görmektedir.

Bu itibarla vereceğimiz hizmetlerde;

 • Çalışmaların sürekliliği adına ISO 45001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurarak tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyulması,
 • Yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi,
 • Ofis çalışmaları, ağır nakliye taşımaları, depolama, antrepo ve tüm nakliye işlerinden kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi, azaltılması ve kontrol altına alınması,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılması ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanması,
 • Tüm eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve güvenlik bilincinin oluşturulması,
 • Farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, raporlama, güvenli çalışma ortamı vb konularda iş güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için teşvik ve ödüllendirme prosedürlerinin uygulayarak tüm çalışanların katılımının sağlanması,

temel ilkelerimiz olacaktır.

Sürdürülebilir, yalın ve proaktif iş güvenliği yönetiminin sağlanması ve yürütülmesi için tüm çalışanlarımız ile tüm yönetim sistemlerimizi ve çalışma kültürümüzü dikkate alarak bütünleşik bir şekilde sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. iş ilkelerinin ve iş etiği anlayışının tüm çalışanları ve paydaşları tarafından şeffaf ve adil olmayı benimsenmesi ve uygulanması amacıyla yol gösterici olarak İş Etiği Politikaları oluşturmuştur. Bu ilkeler aşağıda yer alan başlıklardan oluşmaktadır.

 • Gizlilik
 • Dürüstlük
 • Eşitlik
 • Çıkar Çatışması

SERTİFİKALAR

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 27001

MAĞDENLİ'de KARİYER