Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Yeşil Lojistik kapsamında; faaliyetlerden kaynaklanan atıkların en alt seviyede tutulması, çevreye duyarlılık ve doğal olanı korumak hedeflenmektedir. Hedefimiz doğrultusunda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş olup, uygulanabilirliğini sağlamaktadır.

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Sürdürülebilir Lojistik çalışmaları kapsamında;

Çalışanlarının yeniden kullanım-yeşil lojistik anlayışını benimseyebilmesi için eğitimler düzenlenmekte, farkındalık afişleri kullanılmaktadır. Geri dönüştürülebilir tüm ürünlerin ayrıştırılması sağlanmaktadır.

Tüm çalışma alanlarında enerji tasarrufu sağlamak amaçlanarak tasarımlar yapılmış; su, elektrik ve doğal kaynak kullanımında israf engellenmiştir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş.(“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. yetkilisi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel veriler; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları çerçevesinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 

 

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler; başvuru formları, internet siteleri üyelik ve iletişim formları, internet siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler,  sitesi ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a-           Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b-           Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

c-            Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

d-           Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

e-           Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

f-            Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

Kişisel Verilere İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

               Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a-           Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b-           Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c-            Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d-           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e-           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f-            Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g-           (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h-           İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i-             Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi info@magdenli.com olan e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ya da ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir veya noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

ETİK VE UYUM YÖNETİMİ

 

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. iş ilkelerinin ve iş etiği anlayışının tüm çalışanları ve paydaşları tarafından şeffaf ve adil olmayı benimsenmesi ve uygulanması amacıyla yol gösterici olarak İş Etiği Politikaları oluşturmuştur. Bu ilkeler aşağıda yer alan başlıklardan oluşmaktadır.

Gizlilik

Dürüstlük

Eşitlik

Çıkar Çatışması

 

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş.; yürütmekte olduğu Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında tüm süreçlerini izlemekte, ölçmekte ve buna göre sürekli iyileştirmeler yapmaktadır Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. bu kapsamda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Sürekli gelişmeyi temel alan kalite yönetim sistemleri sayesinde tüm paydaşlarına sorunsuz bir çalışma ortamı ve hizmet kalitesi sunmayı taahhüt eder. Kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çevreye verilen zararların ve sera gazlarının en aza indirgenmesini, enerjinin verimli kullanılmasını taahhüt etmekte, vizyon ve misyonları ile desteklemektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak bilgi güvenliği amaçlarımız;

  • Ticari ve operasyonel her türlü elektronik, yazılı veya diğer ortamlardaki bilgi ve verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak,
  • Tedarik edilen bilgi sistemleri ekipman ve hizmetlerin kişisel çıkar ve kötü amaçlar kullanılmamasını sağlamak,
  • Kurumsal kimliği ve yapıyı korumak, kurumsal yapısının gelişmesine destek olmaktır.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ile, bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve uygulanabilir diğer şartları gözeteceğimizi ve bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.